مرکز خدمات آزمایشگاهی پلاسما با هدف تمرکز برفعالیت های خدمات آزمایشگاهی پایه گذاری شده است . عمده فعالیت های این مرکز در جهت تسهیل در دسترسی به خدمات آزمایشگاه هاي پیشرفته و استفاده از توان مشاوره ای افراد متخصص در زمینه نیازهاي توسعۀ علم و فناوري متمرکز است. این مرکز امیدوار است با به اشتراک گذاشتن ظرفیت هاي آزمایشگاهی در حوزه هاي مختلف اعم از تجهیزات آزمایشگاهی، تخصص انسانی و دانش فنی و استفاده بهینه از این ظرفیت ها بتواند شرایط دسترسی آسان به این خدمات را برای متقاضیان در مراکز پژوهشی و صنایع کشور فراهم آورد.